Telefoon icoon +31 88 678 3519
Skip navigation

Privacy

Optelec Privacybeleid

Wie zijn wij

Optelec Nederland B.V. (“Optelec”, “wij”, “ons” of “onze”) streeft ernaar de privacyrechten van alle gebruikers van onze website waarop dit Privacybeleid is geplaatst (“Website”), en personen die onze producten op een andere manier aanschaffen, een bezoek aan ons brengen tijdens een evenement, met onze klantenservice contact opnemen of eventuele aanvullende diensten gebruiken (“Diensten”).
Dit Privacybeleid zet uiteen op welke manier, welke wettelijke grondslag en voor welk doeleinde Optelec uw persoonsgegevens verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig om onze opvattingen en methoden betreffende uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe wij daarmee omgaan.
Optelec is de verwerkingsverantwoordelijke, degene verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Optelec heeft verschillende merken, die elk hun eigen website hebben. OPTELEC is een 100%-dochtermaatschappij van VisperoTM. Een overzicht van bedrijven die onder VisperoTM vallen, staat hier.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Wij verzamelen gegevens die u aan ons wilt verstrekken, wanneer u onze Website bezoekt, op onze Website een aankoop doet of actief bent, met ons correspondeert, op onze nieuwsbrief of promotieacties inschrijft of bij het invullen van onze evaluaties. Deze persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:
Algemene categorieën persoonsgegevens

 • Uw contactgegevens – Uw naam, bedrijfsnaam, postadres, emailadres, telefoonnummer en geografische regio.
 • Uw accountgegevens en elektronische identificatiegegevens – Uw account en de informatie die u daaraan toevoegt, waaronder uw wachtwoord en informatie die wij automatisch verzamelen, wanneer u de Website bezoekt of daarop actief bent, zoals IP- of MAC-adres, besturingssysteem, type browser en overige unieke identificatiekenmerken voor de computer, mobiel of ander apparaat dat u gebruikt om toegang tot de Website en eventuele doorverwezen website te krijgen.
 • Financiële kenmerken – De gegevens die wij verzamelen, wanneer u een product aanschaft of een Dienst gebruikt, zoals bedrag en datum van uw aankoop, het product dat u aankoopt of de Dienst die u gebruikt, betaalmethode, betaalstatus, korting, leveringswijze en afleveradres.
 • Persoonlijke kenmerken – Geslacht, geboortedatum, beroep of baan, nationaal registratienummer, verzekeringsmaatschappij en polisnummer.
 • Uw communicatiegegevens – Informatie die wij verkrijgen, wanneer wij met u communiceren via onze commerciële vestigingen, op evenementen en beurzen, online of via onze apps. Wij verzamelen ook informatie over de aankoop die u doet en eventuele klachten en opmerkingen die u heeft.
 • Eventuele overige persoonsgegevens – Overige informatie die u ons verstrekt, hetzij vrijwillig hetzij op verzoek.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Uw medisch dossier – Informatie over de conditie van uw ogen. Wij ontvangen deze informatie hetzij rechtstreeks van u of via een derde, zoals uw opticien of een andere plaatselijke instelling.

Doeleinden en wettelijke grondslag voor ons gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u – Om uw aankopen en eventuele bon van die aankopen te beheren en te verwerken, om u de betreffende producten te verstrekken, om betalingen te ontvangen voor de producten die u heeft gekocht of voor terugbetaling dan wel omruilen en om toegang tot een andere functie van de Website te geven.
 • Voor onze rechtmatige belangen als bedrijf, mits deze belangen niet door uw belangen, grondrechten of vrijheden opzij gezet worden – Onze rechtmatige belangen in het analyseren van bezoeken en gebruik van de Website om onze producten en Diensten te verbeteren en te ontwikkelen; om verzamelstatistieken te verkrijgen over de Website om zodanige content, functies en promoties te verstrekken die u het liefst heeft; om de veiligheid van onze Diensten te verzekeren; om klantenservice en ondersteuning aan u te verstrekken, om klantonderzoeken en prijsvragen uit te voeren en u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze producten.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen – Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om uw identiteit te controleren en fraude, hacken, bedrog en spam te voorkomen; en om onze reacties op rechtsprocedures (bijv. een gerechtelijk bevel of dagvaarding) mogelijk te maken.
 • Afhankelijk van uw toestemming – Wij zullen bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken om u de juiste product(en) te leveren en om het verzekeringsmaatschappijen mogelijk te maken na te gaan of de aankoop wel of niet gedekt wordt.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook afhankelijk van uw toestemming, wanneer u zich inschrijft op onze marketingberichten via onze Website of overigens uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij bieden u altijd de keuze om wel of niet marketingberichten van ons te ontvangen, om u de informatie te verstrekken die u van ons verlangt of waarvan wij menen dat die interessant voor u is. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een email te verzenden aan info@optelec.nl. of door uit te schrijven door de aanwijzingen daarvoor op te volgen in het betreffende marketingbericht.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met onderstaande partijen:

 • Overige leden van VisperoTM – Wij zullen uw informatie met andere leden van VisperoTM delen voor groepsanalyse en overige bedrijfsinformatie teneinde onze diensten te verbeteren.
 • Website hosting partners en verwerkers – Wij schakelen derde leveranciers, agenten, dienstverleners en aangesloten bedrijven in om namens ons aan u diensten te verlenen, wanneer u diensten van ons afneemt. Te denken valt aan ondersteuning voor interne werking van onze websites, webshops (waaronder betalingsverwerkers en derden die wij gebruiken om uw bestellingen naar uw thuisadres te verzenden). Diensten (bijv. technische ondersteuning), evenals verwante offline diensten voor productondersteuning, gegevensopslag en overige diensten.
 • Derden in geval van wettelijke vereisten – Wij zullen eveneens uw persoonsgegevens openbaren, als wij geloven dat wij dat wettelijk verplicht zijn, of dat dit redelijk vereist is om aan wettelijke procedures te voldoen; wanneer wij denken dat het noodzakelijk of gepast is om persoonsgegevens te openbaren aan rechtshandhavers, zoals voor onderzoek van werkelijke of vermoede fraude, wetsovertredingen of veiligheidsovertredingen; om ons tegen eventuele vorderingen te verdedigen; en om de rechten, eigendommen of veiligheid van Optelec, onze klanten, of het publiek te beschermen. Deze derden kunnen ook instellingen voor rechtshandhaving en fraudepreventie omvatten.
 • Derden met toestemming – Wij zullen ook informatie over u openbaren, met inbegrip van persoonsgegevens, aan eventuele overige derden, voor zover u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of op uw verzoek daartoe, zoals marketingbureaus, reclamebureaus of verzekeringsmaatschappijen.
 • Derden bij een zakelijke transactie – Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens geopenbaard worden als onderdeel van een eventuele fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van kapitaal of bedrijfsmiddelen van Optelec, verwerving, faillissement, of gelijksoortige gebeurtenis.
 • Derde bedrijven voor communicatie – Onze vaste dienstverleners, zoals marketingbureaus, reclamepartners, website-hosts en overige derden die diensten verlenen om ons te helpen onze marketing nauwkeurig op u af te stemmen.

Beveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook redelijke inspanningen verrichten om te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren beveiligd zijn door middel van gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze beschermd zijn tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, verandering, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.
Denk eraan dat geen enkele website of internettransactie volledig veilig is. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacken, gegevensverlies of overige overtredingen nooit voor zullen komen. Wij dringen er bij u op aan maatregelen te nemen uw persoonsgegevens veilig te houden, zoals het afsluiten van uw webbrowser, nadat u klaar bent met het gebruiken van de Website.

Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar

Indien u jonger dan 16 jaar bent en voor zover wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dan zullen wij dit doen indien en voor zover toestemming verleend of toegestaan is door uw ouders of wettelijke voogd.

Gebruik cookies

Wij en onze derden-verleners gebruiken cookies, duidelijke GIF’s/ pixel tags, JavaScript, plaatselijke opslag, logbestanden en overige mechanismen om automatisch informatie te verzamelen en op te slaan over uw browse-activiteiten en gebruik van de Diensten. Wij kunnen deze “activiteiteninformatie” opslaan samen met overige persoonsgegevens die wij over u verzamelen, voor zover de wet dit toelaat.
Over het algemeen gebruiken wij deze activiteiteninformatie voor inzicht in het gebruik van onze Diensten, om bugs en fouten op te sporen, onze Diensten te verbeteren, inloggegevens te controleren, inloggen toe te staan, sessies bij te houden, fraude te voorkomen en onze Diensten te beschermen, evenals voor gerichte marketing en reclame, personalisatie van content en voor analytische doeleinden. Voor uitgebreidere informatie over deze mechanismen en de manier waarop wij activiteiteninformatie verzamelen, zie ons Cookiebeleid.

Gegevensbewaring

Wij zullen over het algemeen de persoonsgegevens die wij door middel van onze Website en Diensten verwerken, bewaren zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Tenzij wij u anders meedelen, zal dit gewoonlijk een periode betreffen van 3 jaar na het laatste contact met u, of laatste website-activiteit van u, aangevuld met de duur van een eventuele toepasselijke retentieperiode volgend op een dergelijke activiteit.

Internationale doorgifte

De informatie die wij over u verzamelen, kan doorgegeven worden naar landen die niet uw land van verblijf zijn. De wetgeving van deze landen kent misschien niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens. Optelec zal ervoor zorgen dat een voldoende veiligheidsstandaard toegepast wordt en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met een dergelijke doorgifte nageleefd wordt. Voor gegevens die buiten de Europese Economisch Ruimte doorgegeven worden, gebruikt Optelec de door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen of overige wettelijk aanvaardbare mechanismen die voor een voldoende niveau van bescherming zorgen. Indien van toepassing, heeft u recht op ontvangst van de betreffende overeenkomst (zoals de modelcontractbepalingen) waaruit blijkt dat gepaste veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens tijdens een dergelijke doorgifte te beschermen.

Uw rechten

Wij zullen maatregelen nemen overeenkomstig toepasselijke wetgeving om uw persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en actueel te houden. U heeft het recht eventuele onnauwkeurige, onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. U heeft ook het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen en een kopie daarvan te krijgen, evenals aanvullende informatie over de verwerking en om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben, te wissen.
Onderstaande rechten zijn in aanvulling op het voorgaande van toepassing op Europese ingezetenen:

 • Recht op toegang en wissen van uw persoonsgegevens: Wij zullen maatregelen nemen om uw persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en actueel te houden. U heeft het recht om toegang te vragen tot (een deel van) uw persoonsgegevens die Optelec bewaart en om correctie te verzoeken van eventuele onnauwkeurige gegevens die op u betrekking hebben. Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die wij van u hebben, gewist wordt.
 • Recht op intrekking toestemming: in gevallen waarin wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken door een email te verzenden aan: info@optelec.nl.
 • Recht op beperking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op ons gerectvaardigde belang. Wij zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek niet langer verwerken, tenzij wij dwingende grondslagen hebben voor de voortzetting van een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opzij zet, of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of ons daartegen te verweren.
 • Recht op gegevensportabiliteit: in bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven in een gestructureerd, veel toegepast en machine-leesbaar format.
 • Recht op kopie van beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens die gebruikt worden voor doorgifte buiten uw locatie: u kunt verzoeken een kopie, of verwijzing te krijgen naar de waarborgen waaronder uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgegeven worden. Wij kunnen overeenkomsten voor gegevensdoorgifte opstellen om commerciële voorwaarden te beschermen.
 • Recht om een klacht in te dienen: mocht u een vraag of klacht hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een email verzenden aan info@optelec.nl. Daarnaast kunt u overwegen een klacht in te dienen bij een toezichthouder gegevensbescherming.

Voor nadere informatie betreffende uw rechten of om een of meerdere van uw rechten uit te oefenen verzoeken wij u contact met ons op te nemen op info@optelec.nl. of naar het deel ‘Hoe kunt u ons bereiken’ te gaan voor verdere bijzonderheden. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen uit veiligheidsoverwegingen en om uw identiteit te bevestigen voordat wij de verzochte persoonsgegevens aan u openbaren. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor zover de wet dat toestaat, bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.
Afhankelijk van wettelijke of overige toelaatbare overwegingen zullen wij er alles aan doen om uw verzoek zo snel mogelijk in te willigen of u op de hoogte te brengen, indien wij nadere informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen.
Wij zijn misschien niet altijd in staat om uw verzoek volledig in te willigen, bijvoorbeeld als dit invloed heeft op de geheimhoudingsplicht die wij tegenover anderen hebben, of indien wij volgens de wet het verzoek op een andere wijze mogen afhandelen.

Links naar andere websites

Voor uw gemak en om het gebruik van de Website te verbeteren voegen wij links in naar derden waarvoor dit Privacybeleid niet geldt. De websites waarnaar u kunt doorlinken, hebben hun eigen afzonderlijk privacybeleid en ook al streven wij naar bescherming van de integriteit van onze Website, Optelec is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en activiteiten op dergelijke websites. Uw bezoek/toegang tot deze websites is dan ook volledig op eigen risico. Denk eraan dat deze andere websites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen verzenden, gegevens kunnen verzamelen of persoonsgegevens kunnen opvragen.

Wijzigingen beleid

Dit Privacybeleid kan op gezette tijden herzien worden. Indien het gaat om een grondige wijziging in het soort gebruik van uw persoonsgegevens of indien de wijziging op een andere wijze belangrijk voor u is, dan zullen wij ervoor zorgen dat u ruim voordat de wijziging van kracht wordt, hierover geïnformeerd wordt.

Hoe kunt u ons bereiken

Indien u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid heeft, of indien u een klacht wilt indienen over mogelijke overtreding van plaatselijke privacy-wetgeving, neem dan contact met ons op via info@optelec.nl.

Copyright © 2023 Optelecdigitaal.nl. Alle rechten voorbehouden. Privacy Cookiebeleid